Tuyển dụng trên cả nước.

Ứng tuyển

Liên hệ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn vui lòng Đính kèm CV (Điền thông tin Tên, Sđt, Địa chỉ, Email, Ngày tháng năm sinh) -HOẶC- Điền đầy đủ thông tin (Nếu không có CV) để ứng tuyển

(Upload hình ảnh của bạn)

NAM
NỮ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

KỸ NĂNG

CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HOẶC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

ĐÍNH KÈM CV

(File đính kèm ở định dạng .docx, .doc hoặc .pdf)

Tìm kiếm